Adatkezelési tájékoztató

Akár ceremóniamesterként vagy esküvőszervezőként az esküvőtöket, akár tanárként a táncotokat
koreografálom, netán mindkettőt, minden Rólatok szól. Ehhez azonban szükséges, hogy néhány
személyes adatot megosszatok velem. A rám bízott adataitokat pedig az Általános Adatvédelmi
Rendelettel1

összhangban, az alábbiak szerint fogom kezelni, illetve védeni.
Az adatkezelő kiléte és elérhetőségei

A fent említett szolgáltatások vonatkozásában a személyes adataitokat én, Mészáros Máté,
esküvői koreográfus, tánctanár, ceremóniamester és esküvőszervező kezelem. Az elérhetőségeim:
Telefonszám: +36 20 446 9085
E-mail: maathee.hu@gmail.com

A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja, tárolási ideje

Az általad megadott adatokat a következő célokra használom fel:

 1. Azért, hogy a szolgáltatások igénybevételére szerződést köthessünk, elengedhetetlen abban
  Titeket (mint megrendelőt) beazonosítani, és számlázási címeteket, elérhetőségeteket,
  valamint az esküvő helyét és idejét, illetve az oktatott táncokat (mint a szolgáltatás
  tárgyát) rögzíteni. Ezeket az adatokat a szerződések (adózási célú) kötelező megőrzési
  idejéig, vagyis a szerződés teljesülésére vonatkozó adókötelezettség esedékességét követő
 2. év végéig őrzöm. (2017. évi CL. törvény 78. § (3) bekezdés).
 3. A személyazonosítási és kapcsolati információkat (név, igazolványszám, telefonszám,
  e-mail cím, lakcím) a szerződés teljesítése érdekében a szerződés teljesüléséig, továbbá
  (név, telefonszám, e-mail cím esetén) a szerződés teljesülését követően a későbbi
  együttműködés, kapcsolattartás (pl. hírlevél) lehetőségének érdekében hozzájárulásotokkal,
  annak visszavonásáig kezelem.
 4. A szolgáltatás teljesítéséért kiállított számlát és az azon rögzített személyes adatokat (név,
  számlázási cím) jogszabályi kötelezettség alapján 8 évig őrzöm. (2000. évi C. tv. 169. § (2)
  bekezdés)
 5. Minden további Rólatok, a kapcsolatotokról és az esküvőtökről szóló személyes
  adat azért szükséges, hogy ez az esemény a lehető leginkább személyre szabottan,
  Rólatok szólhasson. Ezeket az adatokat a hozzájárulásotokkal kezelem, a hozzájárulás
  visszavonásáig, de legfeljebb addig, amíg az esküvő szervezéséhez és lebonyolításához
  szükséges. Bármely adat tekintetében megadott hozzájárulásotokat tetszés szerint, írásban
  visszavonhatjátok, ezt követően a vonatkozó adatokat törlöm.
 6. Ha kiállításon, ajánlatadás céljából adjátok meg részemre a 2. pont szerinti adatokat, akkor
  azokat az szerződéskötésre irányuló ajánlat megküldéséig, de legfeljebb 3 hónapig kezelem,
  kivéve ha hozzájárultok azok további kezeléséhez, együttműködés, kapcsolattartás (pl.
  hírlevél) lehetőségének érdekében, a hozzájárulás visszavonásáig.
  1
  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes
  személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
  áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 7. Ha a Weboldalon keresztül, ajánlatadás céljából adjátok meg részemre a 2. pont szerinti
  adatokat, valamint az 1. pont szerinti helyszín és idő adatokat, akkor azokat az
  szerződéskötésre irányuló ajánlat megküldéséig, de legfeljebb 3 hónapig kezelem.
 8. Előzetes hozzájárulásotokkal a táncoktatáson vagy esküvőn készült képeket,
  videókat referencia céljából kezelem és a Weboldalamon, illetve Youtube csatornámon,
  Facebook valamint Instagram oldalamon azokat közzéteszem. Bármely kép vagy videó
  esetében a hozzájárulásotokat tetszés szerint, írásban visszavonhatjátok, ezt követően a
  vonatkozó adatokat az említett felületekről eltávolítom, valamint törlöm.
 9. A szerződés teljesítése során, azzal összefüggésben megismert, harmadik felekre
  vonatkozó (elsősorban név- és kapcsolati) adatokat a szerződés teljesítésére irányuló jogos
  érdek alapján, legfeljebb a szerződés teljesüléséig kezelem.

Adatszolgáltatás megtagadásának következményei

A szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges adatok kezelése a szerződéskötés
előfeltétele, azok nélkül ajánlatadásra, a szerződés megkötésére és teljesítésére nincs lehetőség.
Szerződés megkötését követően annak teljesítéséig vagy megszüntetéséig, továbbá a vonatkozó
(adózási, számviteli) jogszabályi kötelezettség teljesítéséig az ezen jogalap szerint kezelt adatok
törlésére nincs lehetőség.
A hozzájárulásotokkal kezelt adatok tekintetében, azok részét vagy egészét illetően a hozzájárulást
megtagadhatjátok (ekkor azokat nem kezelem), vagy a korábban megadott hozzájárulást
visszavonhatjátok (ekkor azokat a visszavonást követően nem kezelem). A hozzájárulás
visszavonását követően a vonatkozó adatokat törlöm.
Bármely hozzájárulás alapján kezelt adat esetén a hozzájárulás megtagadása vagy visszavonása a
szerződés teljesítését tekintve azt eredményezi, hogy azt az adatot a szerződés teljesítése során
nem fogom figyelembe venni.

A személyes adatok címzettjei

A Tőletek kapott adatokat harmadik féllel kizárólag kérésetek alapján, valamint esetlegesen,
jogszabályi kötelezettségből fakadóan osztom meg. A táncoktatással, illetve az esküvőtökkel
összefüggésben keletkezett fényképeket, videófelvételeket előzetes hozzájárulásotokkal a
Weboldalamon, illetve Youtube csatornámon, Facebook oldalamon nyilvánosságra hozom.

Az adatkezeléssel összefüggő jogaid

Hozzájárulás visszavonása: bármikor visszavonhatod hozzájárulásodat azon adatok
tekintetében, melyeket hozzájárulásod alapján kezelek. A hozzájárulást visszavonását követően
ezen adatokat törölni fogom.
Adatok törlése: A személyes adataidat kérésedre, vagy ha az eredeti célhoz már nem
szükségesek, haladéktalanul törlöm, továbbá – ha ezeket korábban beleegyezéseddel publikáltam –
kérésedre a weboldalakról eltávolítom. A szerződés megkötése érdekében kezelt adatok törlését
az ajánlat elutasításával egyidejűleg kérheted. A megkötött szerződés teljesítése érdekében kezelt
adatok törlésére kizárólag az azzal összefüggő jogi kötelezettség teljesítését követően van
lehetőség. Kérheted, hogy adataidat törlés helyett tovább tároljam (egyéb felhasználás nélkül), ha

nem kívánod azok törlését, vagy bármilyen jogod/igényed érvényesítéséhez ezek megőrzése
szükséges lenne.
Hozzáférés joga: jogosult vagy hozzáférni az általam kezelt személyes adataidhoz, megismerni
ezek körét (kategóriáit), célját, címzettjeit, megőrzési idejét.
Adathordozhatóság joga: jogosult vagy az általad rendelkezésemre bocsátott személyes adatokat
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni, azokat más adatkezelő
részére továbbítani, vagy az adatok más adatkezelő részére történő továbbítását kérni.
Helyesbítés joga: ha bármely adatod tévesen, hibásan, pontatlanul ismerem, vagy az adat
időközben megváltozott, jogosult vagy kérni ennek kijavítását.
Hatósághoz fordulás joga: amennyiben úgy érzed, hogy személyes adataid kezelése ellentétes az
Általános Adatvédelmi Rendelet előírásaival, panaszt tehetsz a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (NAIH).
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Web: http://naih.hu/
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Adatfeldolgozó

Az interneten elsősorban weboldalamon (www.meszarosmate.hu, továbbiakban: Weboldal),
Facebook oldalamon (www.facebook.com/meszaros.mate.laszlo, továbbiakban: Facebook oldal),
valamint a Youtube csatornámon (www.youtube.com/user/maathee84/, továbbiakban: Youtube
csatorna), valamint Instagramon keresztül vagyok elérhető. Ezeket a felületeket személyes adatok
kezelésére is igénybe veszem, a következők szerint:

Sütik kezelése

A sütik (cookie-k) kis adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el az számítógépeden és hasonló
eszközeiden. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és
általánosságban megkönnyítik a weboldalak használatát. A sütik önmagukban nem gyűjtik a
számítógépen vagy a fájlokban tárolt adatokat.
Az adatfeldolgozók által biztosított felületeken (Weboldal, Facebook, Youtube) nem használok
sütiket adatkezelési célból. A Weboldal emellett nem használ technikai (a munkamenet
fenntartását lehetővé tevő) sütiket sem, azonban a Facebook és a Youtube elhelyezhetnek sütiket
a számítógépeden, akár közvetlenül, akár a Weboldalba beillesztett Facebook és Youtube
tartalmak megjelenítése során.
A Facebook süti használatának tájékoztatója itt érhető el: www.facebook.com/policies/cookies
A Youtube süti használatának tájékoztatója (a Youtube tulajdonosának, a Google LLC-nek
tájékoztatója) itt érhető el: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu
Az Instagram süti használatának tájékoztatója itt érhető el:
https://help.instagram.com/1896641480634370

Adatkezelés biztonsága

Az általam kezelt személyes adatok védelmét az alábbi intézkedésekkel biztosítom:

Adatkezelési fogalmak

A tájékoztató jobb érthetősége érdekében az alapvető kifejezések magyarázatát az alábbiakban
olvashatod.
Érintett: Érintett az a természetes személy, aki azonosított vagy azonosítható (pl. a szakmai
gyakorlat, diákmunka, állás, a tehetségkutató és -gondozó programok iránt érdeklődő).
Személyes adat: az Érintettre vonatkozó bármely információ, így különösen azok az adatok,
amelyeket az Adatkezelő a honlapján való látogatáskor, a regisztrációs felületen, vagy a
tehetségkutató és -gondozó programokra történő jelentkezési felületen (elektronikus vagy papír
alapú) rögzít.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt
meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg,
az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a
tagállami jog is meghatározhatja.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes
adatok kezeléséhez.